2024-25 Sri Krodhi


శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సర పఞ్చాఙ్గ పఠనం

 

శ్రీ గణేశాయ నమః

శ్రీ మాత్రే నమః

శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః

శుభ గ్రహ


సభాయై నమః

 

పఞ్చాఙ్గ శ్రవణానికి విచ్చేసిన పూజ్యులు, పెద్దలు జ్ఞానులు, మరియు సమస్త సభకు నా నమస్సుమాంజలిలు. ఈ పఞ్చాఙ్గ పఠనము లోక కళ్యానార్థము నిర్దేశించ బడినది. అంతే గాని వ్యక్తిగతముగా గాని, ఏదేని ఒక వర్గమును గాని, మతమును గాని, కులాన్ని గాని మరియు ఏ ఇతరులను గాని ఉద్దేశించి చేసింది కాదు. శాస్త్రాన్ని నిష్కర్షగా విడమరచి చెప్పుటయే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. మీ అందరు సహృదయంతో ఆదరిస్తారని భావిస్తున్నాను.

 

చిత్రభాను నామ సం. అనగా 2002 సం మొదలు సహృదయులైన ‘సహృదయ’ వారు నిరంతరం నాకు అందించిన ఆదరణ గౌరవము నేను మరవలేను. నేను వారికీ సదా ఋణ పడి ఉంటాను. నేను ఎప్పుడూ సహృదయ లోని ఒక భాగంగా భావిస్తాను. ‘సహృదయ’ తో నా సాంగత్యం అప్పుడే 23 సం. అయ్యింది.

 

శ్లో:    కళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుఃస్వప్న దోషావహం

         గంగాస్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం నృణామ్ ।।

         ఆయుర్వృద్ధిదమ్ ఉత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం

         నానా కర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగ మాకర్ణ్యతామ్ ।।

         శ్రీమత్కామితదాయి కర్మషహరం దుర్దోష శాంతిప్రదం

         నానా యజ్ఞ విశేషమధ్యఫలదం భూదాన తుల్యం నృణామ్ ।।

         ఆరోగ్య ఆయురభీష్టదం శుచికరం సంతాన సౌఖ్యోదయం

         పుణ్యం కర్మ సుసాధనం శృతి హితం పంచాంగ మాకర్ణ్యతాం ।।

 

అనగా శోభాయుక్తమైనది, కోరికలు తీర్చునది, పాపాలను సంహరించునది, దుర్దోషములను పోగొట్టునది, అనేక యజ్ఞముల వలన పొందిన ఫలాలను ప్రసాదించునది. జనులకు భూదానాది సమానమైన ఫలాలను ప్రసాదించు నది. ఆయుష్షు మరియు ఆరోగ్యమును కలుగజేయునది, సంతాన సౌఖ్యమును మరియు పవిత్ర కర్మలకు యోగ్య ప్రదమగు శాస్త్ర సమ్మతమైన పఞ్చాఙ్గ పఠనమును వినవలెను.

 

యుగారంభం చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమిని ఉగాది పండగ గా మనము జరుపుకుంటాము. ఇట్టి శుభ దినమున బ్రాహ్మి ముహూర్తమున లేచి కాలకృత్యాదులను తీర్చుకొని, మంగళ స్నానాలను ఆచరించి, నూతన లేదా శుభ్రమైన వస్త్రములను ధరించి; శ్రీమన్మహా గణపతిని, శ్రీ సరస్వతి మరియు లక్ష్మీ దేవిని, మన ఇష్ట మరియు కుల దైవమును ఆరాధించి, దైవజ్ఞులు మరియు గృహము నందు గల పెద్దల ఆశిస్సులు పొంది, పఞ్చాఙ్గాన్ని పూజించి నమస్కరించాలి. పిదప వేప పువ్వు, మామిడి ముక్కలు, కొత్త చింతపండు, బెల్లం మరియు ఆవు నెయ్యితో చేసిన ‘పఞ్చ భద్ర’ అనే ఉగాది పచ్చడిని దైవానికి నివేదించి పిదప బంధు మిత్రులతో కలిసి సేవించాలి.

 

కాల ప్రమాణం (సంక్షిప్తంగా)

చతుర్యుగాలు:

సత్య యుగ            17,28,000 సం

త్రేతా యుగ            12,96,000

ద్వాపర యుగం         8,64,000

కలియుగం             4,32,000

మొత్తం                 43,20,000 -    ఒక చతుర్యుగం లేదా కల్పం

ఒక మన్వంతరం  71 చతుర్యుగాలు (30,67,20,000)

ఒక మన్వంతర సంధి  17,28,000 (ఒక సత్యయుగ ప్రమాణం)

బ్రహ్మ ౧ దిన           432,00,00,000 (14 మన్వంతరాలు మరియు 15 మన్వంతర సంధులు)

14 మన్వంతరాలు: 1. స్వాయంభువ, 2. స్వారోచిష, 3. ఉత్తమ, 4. తామస, 5. దైవత, 6. చాక్షుష, 7. వైవస్వత, 8. సూర్య సావర్ణి, 9. దక్ష సావర్ణి, 10. బ్రహ్మ సావర్ణి, 11. ధర్మ సావర్ణి, 12. రుద్ర సావర్ణి, 13. దేవ సావర్ణి మరియు 14. ఇన్ద్ర సావర్ణి. ప్రస్తుతము మనము వైవస్వత మన్వంతరం లోని కలియుగ ప్రథమ పాదంలో గతాబ్దాః 5124 (అనగా గడచిపోయినవి).

 

ప్రభవ నుండి అక్షయ వరకు 60 సం. అందులో ఈ రోజు 38 వ సం అయిన శ్రీ క్రోధి నామ సం ప్రారంభం. వచ్చే సంవత్సరం శ్రీ విశ్వావసు నామ సం.

 

శ్రీ క్రోధి నామ సం ఫలం:

శ్లో:    క్రోద్యభ్దే త్వఖిలా లోకాః క్రోధ లోభ పరాయణాః

         ఈతి దోషేణ నియతం మధ్య సస్యార్ఘ వృష్టయః ।।

ఈ సంవత్సరంలో లోకమంతా క్రోధ – లోభములతో నిండి ఉంటుంది. పంటలు మధ్యమం. వర్షాల వలన ఈతి బాధలు ఎక్కువగా ఉండగలవు. పాఠ్యాన్తరం లో రాజులు మరియు దంపతులు పరస్పర వైరమును కలిగి ఉంటారు.

 

బార్హస్పత్యమానేన శ్రీ కాళయుక్త నామ సం. ఫలం:

శ్లో:    వత్సరే కాళయుక్తాఖ్యే సుఖిన స్సర్వ జన్తవః

         సంపూర్ణ సర్వసస్యాని  ప్రచురాశ్చ తథాగదాః ।।

విస్తారమైన వర్షాలతో ప్రజలు, అన్ని రకాల జంతువులూ సుఖాన్ని పొందుదురు. భూమి పాడిపంటలతో ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది.

 

గురూదయ వశాత్ శ్రీ కార్తికాబ్దః ఫలమ్:

శ్లో:    పీడస్యాత్కార్తికే వర్షే వహ్నిగోధన జీవినాం

         శస్త్రాగ్ని క్షుద్భయం వృద్ధిః పుష్పకౌసుమ్భ జీవినామ్ ।।

అగ్ని (కరెంటు, ఇటుక) వంటి వాటితో జీవనం చేయువారికి, గోవులతో (పశువులతో) జీవించు వారు వస్తు లభ్యత లేక ధన లేమితో ఇబ్బందులు పడుదురు. వాహన-శస్త్ర మరియు అస్త్రములతో భయం అధికంగా ఉంటుంది. ఆకలిబాధలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పూవులు మరియు పండ్ల ఆధారంగా జీవించు వారికి వృద్ధికరంగా ఉంటుంది.

 

 

అథ రాజాది నవనాయకా ఫలమ్:

రాజ్ఞాః కుజస్య ఫలమ్:

వర్షారంభము మంగళవారం అగుట వలన రాజు కుజుడు.

అగ్ని తస్కర రోగా స్స్యునృప విగ్రహ తాభృశం

హత సస్యో బహువ్యాళో భౌమే వృష్టి నాశనం ।।

అగ్ని, చోర మరియు రోగ భయాలు అధికంగా ఉంటాయి. రాజుల పరస్పర విరోధ భావాలతో ఉంటారు. వృష్టి నాశనం వలన పంటలకు నష్టం చేకూరుతుంది. విష జంతువుల (సర్పాల) వలన భయం అధికంగా ఉంటుంది.

 

మంత్రిణః శన్యస్య ఫలమ్:                                                                           

మేష సంక్రమణం శని వారము అగుట వలన మన్త్రి శని:

మధ్య వృష్టి ర్మంద సస్యం సర్వేపాపరతా నరాః

ప్రజాపీడా భవేన్నిత్యం సూర్య పుత్రేతు మంత్రిణి ।।

మంత్రి శని అగుట వలన – ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక సమస్యతో సతమతమౌతూ ఉంటారు. ప్రజాపీడ అధికంగా ఉంటుంది. వర్షాలు మధ్యమం. పంటల దిగుబడి తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రజలందరూ స్వార్థపరులై పాప కార్యాలు చేయుటలో ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు.

 

 సేనాధిపతేః శుక్రస్య ఫలమ్:

సింహ సంక్రమణం శుక్రవారం అగుట వలన సేనాధిపతి శుక్రుడు:

సువృష్టి రత్యన్త సమృద్ధ సస్యం సుభిక్ష మర్ఘో బహుళోధరిత్యాం

నరాస్త్రియః కామరతా ప్రవృత్తా స్సైనాధిపత్యే ఖలు భార్గవస్య ।।

శుక్రునికి సేనాధిపత్యం లభించుట వలన వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయి. పంటలు బాగా పండుతాయి. అనుకూలమైన ధరలను కలిగి ఉంటాయి. ప్రజలందరూ సుఖ జీవనాన్ని పొందగలరు. స్త్రీ పురుషులు అన్యోన్య ప్రేమాభిమానాలతో ఉంటారు.

(గురు భ సేనాధిపతి అయిన ఎడల, భూలోకమున సువృష్టి, చక్కని వర్షాలు కురుస్తాయి. రాజ్యంలో గల వారందరూ అత్యంత అనురాగ, వాత్సల్యాలతో కలిసిమెలిసి ఉంటారు. బ్రాహ్మణులు యజ్ఞ యాగాలు ఆచరించడం లోను మరియు దేవతా ఉత్సవాలు జరిపించడంలో శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారు. పాలన ప్రజారంజకముగా ఉంటుంది. అనగా ప్రభువులు లేదా ప్రభుత్వాలు చక్కని పాలనను అందిస్తాయి)

 

సస్స్యాధిపతేః భౌమస్య ఫలమ్:

కర్కాటక సంక్రమణం భౌమవారం నాడు అగుట వలన సస్స్యాధిపతి భౌముడు.

సువృష్టి స్సర్వదేశేషు సమృద్ధాశ్చణకాదయః

రక్త భూమిస్సుఫలితా పూర్వ సస్స్యాధిపే కుజే ।।

కుజుడు సస్స్యాధిపతి అగుట వలన సస్యములకు అనుకూలమైన వర్షాలు అన్ని ప్రాంతములందు కురుస్తాయి. శనగలు, కందులు మున్నగు పొట్టు ధాన్యం సమృద్ధిగా పండుతాయి. ఎర్రని భూములు చక్కగా పండుతాయి.

 

ధాన్యాదిపతేః రవస్య ఫలమ్:

ధనుస్సంక్రమణం భానువారం అగుట వలన ధాన్యాధిపతి రవి.

మధ్య వృష్టిః ఫలం స్వల్పం అనర్ఘంచ మహతోభయం

రక్త సస్యాది జాయన్తే సూర్యే ధాన్యాధిపే పతి ।।

సూర్య భ ధాన్యాధిపతి అగుట వలన ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయి. పంటలు తక్కువగా పండి గిట్టుబాటు ధరలు ఉండవు. ప్రజలకు భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎర్రని భూములు బాగా ఫలిస్తాయి.

 

అర్ఘాధిపతేః గురోః శుక్రస్య ఫలమ్:

మిథున సంక్రమణం శుక్రవారం అగుట వలన అర్ఘాధిపతి శుక్రుడు:

శాలీక్షుజల సస్యార్ఘ వృద్ధిర్భూ పాః స్వధర్మగాః

సంపూర్ణ జలదావృష్టి శ్శుక్రే చార్ఘాధిపేసతి ।।

శుక్రుడు అర్ఘాధిపతి అగుట వలన రాజులు వారివారి ధర్మాలను పాటించుటలో ఆసక్తిని కనబరచు వారు. మేఘాలు చక్కగా వర్షిస్తాయి. శాలీ ధాన్యం (నల్ల జీలకర్ర), చెఱుకు, జల సస్యాల ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి చక్కగా ఫలిస్తాయి.

(గురు భ అర్ఘాధిపతి అయిన ఎడల – భూమి అంతయూ సువృష్టిగా ఉండగలదు. ధనధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. బ్రాహ్మణులు యజ్ఞ యాగాదుల యందు ఆసక్తి గల వారై ఉంటారు. మంగళ వాద్యాలతో ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. గత సంవత్సరంలో శ్రీ రామ విగ్రహ ప్రతిష్టను దేశమంతా ఘనంగా జరుపుకున్నారు. దేశమంతా మంగళ వాద్యాల ధ్వనులు మారుమోగాయి)

 

మేఘాధిపతేః శుక్రస్య ఫలమ్:

సూర్యుడు ఆర్ద్ర నక్షత్ర ప్రవేశము శుక్రవారం నాడు అగుట వలన మేఘాధిపతి శుక్ర భ.

అతివృష్టి సుభిక్షంచ సస్యవృద్ధి ర్నిరామయః

క్షీరప్రదా స్సదాగావహ శుక్రే మేఘాధిపే సతి  ।।

శుక్రుడు మేఘాధిపతి అగుట వలన మంచి వర్షాలు కురుస్తాయి. పాడిపంటలు పుష్కలంగా ఫలిస్తాయి. ప్రజలందరూ ఆరోగ్యవంతులై ఉంటారు.

 

రసాధిపతే గురోః ఫలమ్:

తులా సంక్రమణము గురువారము అగుట వలన రసాధిపతి గురు.

సువృష్టి స్సర్వ సస్యానాం ఫలితా వృక్ష జాతయః

సదారోగ్యం సుభిక్షంచ జీవే యది రసాధిపతే ।।

అన్ని రకాలైన పంటలకు సమృద్ధిగా వర్షాలు కురుస్తాయి. అన్ని రకాలైన వృక్ష జాతులు చక్కగా ఫలిస్తాయి. పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి. ప్రజలందరూ ఆరోగ్యవంతులై ఉంటారు.

 

నీరసాధిపతేః భౌమస్య ఫలమ్:

మకర సంక్రమణము మంగళవారం వారమగుట వలన నీరసాధిపతి కుజుడు.

నీరసేశో యదా భౌమః ప్రవాళరక్త కాసాం

రక్త చందన తామ్రాణాం సువృద్ధి ర్భౌమతే తథా ।।

కుజుడు నీరసాధిపతి అగుట వలన పగడాలు, రాగి, రక్త చందనము, ఎర్రని వస్త్రాలు, ఎర్రని నెలలు చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. వాటి ధరలు కూడా అనుకూలంగా ఉంటాయి.

  

మేష సంక్రమణ ఫలం:

చైత్ర శు పఞ్చమి, 13.04.2024 శనివారం, రా 21:04 ని, మృగశిర నక్షత్ర యుక్త, శోభన యోగ, కౌలవ కరణ వృశ్చిక లగ్నే, అశ్విని నక్షత్ర 1 చరణే భానోర్మేశ రాశి ప్రవేశః.

శనివారం – అల్ప వృష్టి

మృగశిర – జలప్రదం, సువృష్టి

శోభన యోగం – శుభకరం

కౌలవ కరణం – వృష్టికరం

రాత్రి – ఆరోగ్యం

వృశ్చిక లగ్నం – యుద్ధం

భరణ్యాది ప్రథమ మండలం – సస్య వృద్ధి

పగలు మేష సంక్రాంతి వలన కలహములు అధికం, రాత్రి యందు సస్స్య వృద్ధి, క్షేమము, ఆరోగ్యము, సుభిక్షము కల్గును.

ఈ సంవత్సరం రాత్రి పూట మేష సంక్రమణం అగుట వలన – సస్స్య వృద్ధి, క్షేమము, ఆరోగ్యము, సుభిక్షము కల్గును. శుక్రవారం – సస్స్య వృద్ధి, సాధ్య యోగము – పూర్ణ ఫలం, శ్రవణ నక్షత్రం – శుభకరం, గర కరణం  - లోకపీడ, పూర్వాషాఢ ఆది 4 మండలం – శుభకరము.

 

ఆర్ద్ర ప్రవేశ కాల ఫలమ్:

దివార్ద్రా సస్య నాశాయ రాత్రౌ సస్స్యాభివృద్ధయే ।

అస్తమా నేర్థ రాత్రౌ చే న్మహదర్ఘం సువృష్టికృత్ ।।

ఉదయాది ద్వికాలము లందు ఆర్ద్ర కార్తె ప్రవేశించిన ఎడల సస్స్య నాశనము కలుగును, రాత్రి యందు అయిన ఎడల సస్స్యాభివృద్ధి ఉంటుంది. సాయంత్రము మరియు రాత్రి సమయమున ప్రవేశించిన ఎడల సువృష్టి మరియు ధాన్యానికి ధరలు అధికంగా ఉంటాయి.

21/22.06.2024, జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి, శుక్రవారం, రాత్రి గం 12:06 (ఉదయాత్పూర్వం 00:06) ని భానోరార్ద్ర ప్రవేశః

పౌర్ణమి – పూర్ణ ఫలం. శుక్రవారం – శాంతిప్రదం, శుక్ల యోగం – వృష్టికరం, బవ కారణం – సౌఖ్యం, నిశిరాత్రి – క్షేమం సుభిక్షం సస్యవృద్ధి, మీన లగ్నం – సస్య సమృద్ధి, జ్యేష్టాది పఞ్చమి మండలం – వృష్టి నాశనం.

 

వాస్తు కర్తరీ నిర్ణయము

05.05.2024 to 12.05.2024 -    డొల్లు కర్తరి   

12.05.2024 to 30.05.2023 -    నిజ కర్తరి (వస్తు కర్తరి)

వాస్తు కర్తరి యందు మట్టి, శిల, కర్ర పనులు నిషేధము. నూతన గృహ నిర్మాణము చేపట్ట రాదు. వృక్షములు నరుకుట, బండలు కొట్టుట చేయరాదు. నూతన గృహ ప్రవేశము చేసుకొనవచ్చును.

  

కుజ చార ఫలము

16.01.2024 నాడు పూర్వాషాఢ లో ఉదయించిన నక్షత్రము నుండి 06.12.2024 వరకు పుష్యమిలో వక్రించుట వలన ఇట్టి కుజుడికి ‘రుధిర’ అను పేరు కలదు. ఫలము సుభిక్షమే అయినను, రోగ భయం, శత్రు వృద్ధి అధికంగా ఉంటుంది.

 

గురు చార ఫలము:

ఈ సంవత్సరంలో బృహస్పతి మేష మరియు వృషభ రాశులందు సంచరించును.

సంవత్సరాది నుండి 01.05.2024 వరకు – మేష రాశి యందును, అటుపిమ్మట వత్సరాంతం వరకు వృషభ రాశిలో సంచారము.

గురోః మేష రాశి సంచార ఫలం:

మేకలకు పీడ, ఈతిబాధలు, సస్స్యములు వృద్ధి చెందుట, చక్కని ధరలను కలిగి ఉండుట, చోర భయము, రాజులకు పరస్పర విరోధము మరియు యుద్ధమునందు ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు, ప్రజలకు సుఖకరము.

గురోః వృషభ రాశి సంచార ఫలమ్:

పశువులకు స్త్రీలకూ బాలురకు హాని. సస్యపీడ. రాజులకు యుద్ధ భయం. మధ్యమ వృష్టి

 

శని సంచార ఫలము:

వత్సరాది నుండి ఫాల్గుణ అమావాస్య (29.03.2025)

ఈ సంవత్సరమంతయూ శని భ కుంభ రాశిలో సంచరించును.

శనేః ఘటస్థే సతి వృష్టినాశో రాజ్ఞాంభయం సస్యలయో నరాణాం ।

భిషగ్వరాణాంచ కవీశ్వరాణాం కోశాధి పానాంచ మహద్భయంస్యాత్ ।।

కుంభ రాశిలో శని సంచారం వలన వృష్టి నాశనము, రాజ భయము, అనావృష్టి, యుద్ధ భయం, సస్స్య నాశనము, వైద్యులకు, కవులకు, ధనాధిపతులకు భయం అధికం. కాని, ఇట్టి సంచారము మగధ దేశాధిపతులు (మగధ ప్రాంత రాష్ట్రాలు మరియు జిల్లాలకు), ధనవంతులకు విజయ ప్రాప్తిని సూచించు చున్నది. ఇట్టి గోచార ప్రభావము వలన రోగ పీడ క్రమముగా తగ్గు సూచనలున్నాయి.

ధనిష్టా నక్షత్ర సంచార సమయంలో – ధనవంతులకు మగధ దేశాధిపతులకు విజయము.

శతతార – పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర ద్వయ సంచారంలో వైద్యులకు, కవులకు, మంత్రులకు మరియు నీతిశాస్త్ర కోవిదులకు హానికరము.

  

మకర సంక్రాంతి పురుష లక్షణం:

ఏతద్వత్సరే పుష్య బ పాడ్యమి మంగళవారం 14.01.2025, ఉ గం 08:25 ని భానోర్మకర రాశి ప్రవేశో భవతి. పునర్వసు నక్షత్రం, బాలవ కారణం, విష్కంభ యోగం.

అష్టకర్ణో విశాలాక్షో లంబ భ్రూర్దీర్ఘ నాశికః

అష్టబాహుశ్చతుర్వక్త్ర స్సంక్రాంతి పురుషస్మృతః

శత యోజన మౌన్నత్యం విస్తీర్ణం ద్వాదశ స్మృతం

ఏవమ్ రూపం హి విజ్ఞేయం సంక్రాంతి పురుషాకృతేః ।।

సంక్రాంతి పురుషుడు 8 పెద్ద చెవులు, వెడల్పుగా ఉన్న కళ్ళు, ‘భ్రూ’ ప్రాంతం పొడవుగా ఉంటుంది, పొడవైన నాసిక గల వాడు, వంద యోజనాల ఎత్తు, పన్నెండు యోజనాల విస్తీర్ణం గల రూపం గల పురుషుడని తెలియుచున్నది. ఆయన రూపం చూడడానికి ఒక విజ్ఞుడి వలే ఉంటుంది.

ఆయన నామధేయం: ‘మహోదరుడు’ – ఫలం – చోరులకు అరిష్టం

బిల్వోదక స్నానం – శుభం

తిథి (పాడ్యమి) ఫలం: క్షేమం

కృష్ణ పక్షం: సుభిక్షం క్షేమం ఆరోగ్యం

నక్షత్ర (పుష్యమి): విరోధం

వార (మంగళవారం): వ్యాధి దుర్భిక్షం చోర భయం

కాల (ఉదయం): రాజ్య నాశనం

లగ్న (వృషభ): సుఖ-దుఃఖాసక్తి

రక్త వస్త్ర ధారణ: రోగదాయకం

చందన గంధ లేపనం: విప్ర నాశనం

జాజి పుష్ప ధారణ: సుశోభనం

మౌక్తిక (ముత్యం) భూషణ: శుభదాయకం

రజిత పాత్ర భోజనం: సుభిక్షం

పాయస పానం: పశు నాశనం

కదళీ (అరటిపండు) ఫల భక్షణం: ఫల నాశనం

భిండి (రాళ్లు విసిరేందుకు ఉపయోగించే పంగల కర్ర) శస్త్ర ధారణ: వ్యాధి భయం

రక్త ఛత్ర ధారణ: మహా యుద్ధ దాయకం

వ్యాఘ్ర (పులి) వాహన: అరణ్య మృగ నాశనం

క్రోధ ముఖం: ప్రజా నాశకరం

తిష్టాసన: మధ్యార్ఘం (ధరలు మధ్యమంగా ఉంటాయి)

దక్షిణ దిగ్యాన: దక్షిణ ప్రాంతాలకు క్షామం

తృతీయ ముహూర్త: మహార్ఘప్రదం (ధరలు గొప్పగా ఉంటాయి)

 

శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరంలో మౌఢ్య నిర్ణయము:

 

శుక్ర మౌఢ్యమి:

27.04.2024 చైత్ర బ తృతీయ నుండి 11.07.2024 ఆషాఢ శు పఞ్చమి

15.03.2025 ఫాల్గుణ బ పాడ్యమి నుండి 28.03.2025 ఫాల్గుణ బ చతుర్దశి (శ్రీ సూర్య సిద్ధాంత)

 

గురు మౌఢ్యమి:

05.05.2024 చైత్ర బ ద్వాదశి నుండి 03.06.2024 వైశాఖ బ ద్వాదశి

 

పుష్కర నిర్ణయము:

అస్మిన్ వర్షే చైత్ర బ అష్టమి, సౌమ్య వాసరే  తేది 01.05.2024 రా గం 10:45 ని కృత్తిక ద్వితీయ చరణే బృహస్పతి శత్రు క్షేత్రమైన వృషభ రాశిలో ప్రవేశం. 02.05.2024 నుండి 13.05.2024 వరకు నర్మదా (రేవా) నదికి పుష్కరం. ఇట్టి పుణ్య దినము లందు నర్మదా నదీ స్నానాలు, పిండ ప్రధానము, దాన ధర్మాదులు నిర్వహించినచో పితృ దేవతలు తరించెదరు.

పురాణాలలో చెప్పబడిన పుష్కర సమయంలో చేయవలసిన దానాలు:
మొదటి రోజు:-         సువర్ణ, రజత, ధాన్య, భూ దానాలు.
రెండవ రోజు:-          వస్త్ర, లవణ, రత్న దానాలు.
మూడవ రోజు:-        గుడ (బెల్లం), అశ్వ శాఖ, ఫల దానాలు.
నాల్గవ రోజు:-           ఘృతం (నెయ్యి), తైలం (నూనె), క్షీరం (పాలు), మధు (తేనె) దానాలు.
ఐదవ రోజు:-           ధాన్యం, శకట, వృషభ, హల దానాలు.
ఆరవ రోజు:-            ఔషధ, కర్పూర, చందన, కస్తూరి దానాలు.
ఏడవ రోజు:-            గృహ, పీట, శయ్య దానాలు.
ఎనిమిదవ రోజు:-       చందనం, కందమూల, పుష్ప మాల దానాలు.
తొమ్మిదవ రోజు:- పిండ, దాసి, కన్యా, కంబళి దానాలు.
పదవ రోజు:-           శాకం (కూరగాయలు), సాలగ్రామ, పుస్తక దానాలు.
పదకొండవ రోజు:- గజ దానం.
పన్నెండవ రోజు:- తిల (నువ్వులు) దానం.

తీవ్రమైన అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న వారు, పితృ దోషాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు, సంతాన లేమితో బాధపడుతున్న వారికి ఇట్టి దానాలు ఉపశమనాన్ని ప్రసాదించు సూచనలున్నాయి.

  

గ్రహణ నిర్ణయము:

ఈ సంవత్సరంలో భారత దేశం భూభాగంలో గ్రహణాలు కనబడవు.

 

ఆదాయ వ్యయాలు:

రాశి               ఆదాయము    వ్యయము

మేషము       8                     14

వృషభము    2                      8

మిథునము   5                      5

కర్కాటకము  14                   2

సింహము      2                     14

కన్య              5                      5

తుల             2                      8

వృశ్చికము    8                     14

ధనుస్సు       11                    5

మకరము       14                   14

కుంభము      14                    14

మీనము         11                    5

 

రాజ పూజ్య రాజావమానము:

 

రాశి                 రాజ పూజ్యము                  రాజావమానము

మేషము           4                                      3

వృషభము        7                                     3

మిథునము        3                                    6

కర్కాటకము      6                                     6

సింహము          2                                     2

కన్య                  5                                     2

తుల                  1                                    5

వృశ్చికము         4                                   5

ధనుస్సు            7                                    5

మకరము            3                                    1

కుంభము           6                                    1

మీనము             2                                     4


శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సర ఫలం:

 

శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సర నిరాయణ వర్శారంభం 08.04.2024 @ రా గం 23:52 ని. ధనుర్లగ్నం. లగ్న వశాత్ తృతీయ స్థానమున శని మరియు కుజ భ స్థితి శుభప్రదము, చతుర్థ స్థానమున రవి చన్ద్ర శుక్ర మరియు రాహువు భ తో కూడిన చతుర్గ్రహా కూటమి. లగ్నాధిపతి గురు భ పఞ్చమ స్థానమున సప్తమ రాజ్యాధిపతి తో కలిసి మిత్ర క్షేత్రమున స్పష్టమైన రాజ యోగమున ఉండుట. రాజ్య స్థానమున కేతువు భ. బుధ భ స్వల్ప బలహీనముగా ఉండుట మరియు మిగిలిన గ్రహలన్నియు శక్తివంతముగా ఉన్నాయి. భౌముడికి రాజ్యాధికారం, మరియు మందుడికి మంత్రి పదవి లభించింది.

 

·         రాజు మరియు మంత్రి పాప గ్రహలైనను నిరాయణ వర్శారంభ సమయంలో గల గ్రహ స్థితులు అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలను సూచించు చున్నాయి.

·         ఈ సంవత్సరంలో కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో క్రమశిక్షణతో కూడిన పాలనను సూచించు చున్నది. కుజ భ రాజు అగుట వలన పాలకులలో ఇట్టి ధోరణి అధికంగా ఉంటుంది. శని భ మంత్రి అగుట వలన రాజ్య పాలన యందు బడుగు బలహీన వర్గాల వారి ప్రమేయం అధికమగు సూచనలున్నాయి. తీసుకునే నిర్ణయాలలో మందగతి అధికంగా ఉంటుంది.

·         చతుర్థ స్థానమున చన్ద్ర భ వలన దేశ మరియు రాష్ట్రంలో వ్యాపార పురోగతి చక్కగా ఉంటుంది. కార్పొరేట్ రంగంలో అభివృద్ధి ఇంకనూ విశేషంగా ఉండే అవకాశం కలదు.

·         సాయనా వర్శారంభం మకర లగ్నము. చతుర్థ స్థానమున చన్ద్ర బుధ మరియు శుక్ర భ. ఈ సంవత్సరంలో వ్యాపారాలకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం కలదు. ప్రధానంగా భారీ కార్పొరేట్ సంస్థల అభివృద్ధి విశేషంగా ఉంటుంది. విదేశీ కంపనీల సహకారంతో నూతన పరిశ్రమలు వచ్చే అవకాశం కలదు. సాయనా మరియు నిరాయణ చతుర్థ స్థానములందు రాహువు భ వలన అభివృద్ధి పరమైన ఒడుదుడుకులు అధికంగా ఉంటాయి. పాలకులు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి.

·         పఞ్చమ స్థానమున బుధ మరియు గురు భ వలన పాలకులు తీసుకునే నిర్ణయాలు ధర్మ బద్ధమై ఉండే అవకాశం కలదు.

·         ధన వ్యయ స్థానాలలో పాప గ్రహాల ప్రభావం ప్రధానంగా రాహువు ప్రభావం లేకపోవుట వలన దేశంలో భ్రష్టాచారం చాలా తగ్గుతుంది. ప్రజలు ధర్మ బద్ధమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు.

·         రక్షణ రంగ అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది.

·         పొరుగు దేశాలతోనూ మరియు పొరుగు రాష్ట్రాలతోనూ విభేదాలను సూచించుట లేదు.

·         గురు భ ప్రభావం అధికంగా ఉండుట వలన ధార్మిక సంస్థలు, న్యాయ వ్యవస్థలు చక్కగా పనిచేస్తాయి. వాటి అభివృద్ధి చక్కగా ఉంటుంది. ప్రజలందు ధార్మిక చింతన అధికంగా ఉంటుంది. మత ఘర్షణలు కొనసాగు సూచనలున్నాయి.

·         వర్ష లగ్న కుండలి నందు రాజ యోగాలు శక్తివంతముగా ఉండుట వలన ప్రపంచ దేశాలలో మన కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అద్భుతంగా వృద్ధి చెందు సూచనలున్నాయి.

 

 

మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారికి గోచార ఫలాలు:

(ఇట్టి గోచార ఫలాలు అందరికి ఒకే విధంగా ఉండవు. ఇట్టి ఫలితాలను జాతక రీత్యా ఉన్న యోగాలు మరియు జన్మ కాల దశలు ప్రభావితం చేయు సూచనలున్నాయి. తత్ప్రభావము వలన ఇట్టి శుభాశుభ ఫలాలు మారు సూచనలున్నాయి. జాతక పరమైన యోగాల ప్రభావము వలన అత్యంత శుభప్రదమైన గోచార సమయంలో ప్రతికూల ఫలాలను పొందవచ్చు లేదా అత్యంత ప్రతికూల గోచారము నందు శుభ ఫలాలను కూడా పొందవచ్చు. మనం ఆచరించిన కర్మలను అనుసరించి వాటికి సరిపడా యోగాలు గల సమయంలో మనం జన్మిస్తాము. తదనుగుణంగా ఫలితాన్ని అనుభవిస్తాము)

 

వత్సరాంతం వరకు కుంభ రాశిలో శని భ, గురు భ మే 1 నుండి వత్సరాంతం వరకు కూడా వృషభ రాశిలో సంచారం. రాహువు వత్సరాంతం వరకు కూడా మీన రాశిలో సంచారము.

 

మేషం:

మేష రాశి వారు అత్యంత శుభ ఫలితాలను పొందు సూచనలున్నాయి. ఏకాదశ లాభ స్థానములందు సంచరిస్తున్న శని మరియు వత్సరాంతం వరకు ద్వితీయ స్థానమున గురు భ శుభులు అగుట వలన వీరికి శుభ ఫలితాలు అధికంగా లభిస్తాయి.

 

గురు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు ధన స్థానమున గురు భ శుభుడు. కుటుంబ సౌఖ్యము. కీర్తి వృద్ధి, ధన లాభము, ధనాదాయము, దాన ధర్మాల నిర్వాహణ, చక్కని ఆర్థికాభివృద్ధి. రావలసిన ధనము అందుట. సమయానుసారంగా ధనము అందుట. శుభకార్యాలు. విద్యార్థి మరియు వ్యాపారులకు శుభ ఫలితాలు. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించుట. చక్కని కార్యసిద్ధి.

 

శని గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు శని భ గోచారము శుభ ఫలాలను ఇస్తుంది. ధన మరియు వ్యాపార లాభము, వృత్తి పరముగా రావలసిన ధనము అందుట, సంతాన సౌఖ్యము, మనో నిర్మలత, సంకల్పిత కార్య సిద్ధి, విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన ఫలితాలు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు సఫలమగుట. చక్కని వ్యాపారాభివృద్ధి. సర్వత్రా శుభ ఫలితాలు అధికంగా పొందుదురు.

 

రాహువు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు వ్యయ స్థానంలోను రాహువు ప్రతికూలుడు. కార్య విఘ్నము, భార్య భర్తల మధ్య కలహాలు, శత్రు వృద్ధి, అనుకోని ఒడుదుడుకులు, అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోవుట, మనో వ్యాకులత. స్థాన చలనము, శారీరిక శ్రమ అధికం, అవమానాలు, వృధా ఖర్చులు, వివాదాలు, నేత్ర సంబంధమైన చిక్కులు, అకారణంగా కలహాలు, అనవసరమైన వివాదాలు. పాపకార్య చింతన ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలాలు లభిస్తాయి.

 

వృషభము:

వీరికి ప్రతికూల ఫలాలు ఎక్కువగా లభిస్తాయి.

 

గురు గోచారము:

ఇట్టి గోచారము వలన స్థాన చలనము, నివాసంలో మార్పు, దూర ప్రాంతాలకు బదిలీ, వ్యర్థ సంచారము, మానసిక చింత, వస్తు నాశనం, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు, ధార్మిక కార్యాలలో పాలుపంచుకుంటారు. విద్యార్థులకు మిశ్రమ ఫలాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. అనారోగ్యము. గ్రంథులు మరియు హార్మోన్ సంబంధిత సమస్యలు.

 

శని గోచారము:

శని భ వత్సరాంతం వరకు కూడా ప్రతికూలుడు. పనులు అనుకూలించక పోవుట. సమయానుసారంగా వెనకబడుట. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట, పాప కార్యాచరణ. పనులందు స్తబ్దత. నడుము మరియు కీళ్ళకు చెందిన సమస్యలు, భాగస్వాములతో విభేదాలు. ఆదాయము క్షీణించుట. శ్రమతో కూడిన ఫలములు. సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలములు. పదోన్నతులు ఆగిపోవుట. విద్యార్థులకు తగిన విధంగా ఫలితాలు రాకపోవుట. చదువు పట్ల శ్రద్ధ క్రమంగా తగ్గుట.

 

రాహువు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు ఏకాదశ లాభ స్థానమున రాహువు భ శుభుడు. చక్కని కార్యసిద్ధి, పనులు అనుకూలించుట. మానసిక చింత. అనాలోచిత నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ధన మరియు వస్తు లాభము, ధైర్యము, కార్య సానుకూలత, సుఖ సంతోషము. కాని ఇట్టి శుభ ఫలాలు ప్రతికూల గురు మరియు శని భ వలన చాలా వరకు తగ్గు సూచనలున్నాయి.

 

గురు మరియు శని భ ప్రతికూలురు అగుట వలన సంవత్సరాంతం వరకు కూడా దాదాపుగా ప్రతికూల ఫలాలు అధికంగా లభించు సూచనలున్నాయి.

 

మిథునము:

శుభ ఫలాలు అధికంగాను మరియు స్వల్ప మిశ్రమ ఫలాలు లభిస్తాయి.

 

గురు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు గురు భ ప్రతికూల ఫలాలను ప్రసాదించును. స్థాన చలనము, ధన నష్టము, పెట్టుబడు లందు నష్టాలు, వృత్తి లేదా పదవీ భంగము, వ్యర్థ ప్రయాణాలు. భ్రాతృ విరోధం. విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు మరియు వ్యాపారులకు ప్రతికూల ఫలాలు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట.

 

శని గోచరము:

వత్సరాంతం వరకు కూడా ప్రతికూలుడు. దుఃఖము, ఆదాయం క్షీణించుట, తలపెట్టిన పనులు కుంటుబట్టుట, పితృ అనారోగ్యము కలవర పెట్టుట, లాభించే చోట నష్టం, అదృష్టం కలిసి రాకపోవుట. లాభాలు క్షీణించుట.

 

రాహువు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు ప్రతికూలుడు. వృధా సంచారము, పనులందు ఒడుదుడుకులు అధికం, అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోతూ ఉంటాయి. ఆహార వ్యతిరేకత, కార్యక్షేత్రంలో ప్రతికూలత. వృత్తి మరియు వ్యాపార పరమైన అనిశ్చితి.

 

కర్కాటకము:

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభ మరియు మిశ్రమ ఫలాలు లభించు సూచనలున్నాయి.

 

గురు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు గురు భ శుభుడు. అన్నింటా లాభము, కీర్తి మరియు తేజో వృద్ధి, బల సంపన్నత, విజయ ప్రాప్తి, పదోన్నతులు, విద్యార్థులకు శుభ ఫలితాలు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలించుట, సంతాన సౌఖ్యము, వృత్తి పరంగా ధన లాభము. భాగస్వామ్య వ్యవహారము లందు లాభము. వ్యాపారులకు అనుకూల ఫలితాలు. వివాహ ప్రయత్నాలయందు అనుకూలత.

 

శని గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు శని అష్టమ స్థానమున ప్రతికూలుడు. ఆపదలు, అనారోగ్య సమస్యలు, స్వజనులకు నష్టము, భాగస్వాములతో విభేదాలు, ద్వేషాలు అధికమగుట, ధన నష్టము, పెట్టుబడులు నిలచిపోవుట, చేయని తప్పుకు బాధ్యులను చేయుట, నిష్ఠూరము, శిక్షాప్రాప్తి, అవమానాలు. పనులు సమయానుసారంగా వెనకబడుట, వృత్తి రీత్యా మందగించు అభివృద్ధి, సంతాన రీత్యా ఎదురగు ప్రతికూలతలు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు, జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు, స్వల్ప ప్రమాదాలు, మలబద్దకం నకు చెందిన చిక్కులు, నేత్ర మరియు దంత సంబంధిత సమస్యలు.

 

రాహువు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు రాహువు ప్రతికూలుడు. అనుకోని ఒడుదుడుకులు. చివరి క్షణంలో పనులు చేజారి పోవుట. వృధా సంచారము. కార్య క్షేత్రంలో ప్రతికూలత. మానసిక ఒత్తిడి. దుష్కర్మలకు చెందిన ఆలోచన. రహస్యంగా లేదా గోప్యంగా పాపకర్మలను నిర్వహించుట. అనాలోచిత తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యవహారము మందగించుట, అధికారుల నుండి సమస్యలు, స్థాన చలనము, ప్రతికూల స్థానములకు బదిలీలు, అనారోగ్య సమస్యలు.

 

సింహము:

వీరికి ప్రతికూల ఫలాలు అధికంగా లభించు సూచనలున్నాయి.

 

గురు గోచారము:

ఏప్రిల్ మొదలు వత్సరాంతం వరకు గురువు భ ప్రతికూలుడు. తలపెట్టిన కార్యము లందు అవరోధాలు, వృధా సంచారము, వృత్తి పరమైన మార్పులు, దైవిక కార్యాచరణ, పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనము, విద్యార్థులకు ప్రతికూల ఫలాలు. వివాహ ప్రయత్నాలు అనుకూలించక పోవుట.

 

శని గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు శని భ సప్తమ స్థానమున ప్రతికూలుడు. వృధా ప్రయాణాలు, ప్రయాణాలు అనుకూలించక పోవుట, భాగస్వాములతో విభేదాలు, భాగస్వామ్య వ్యవహారము లందు ప్రతికూలతలు, మనో వేదన, విదేశీయాన యోగాలు ఫలించక పోవుట,  మిశ్రమ మరియు ప్రతికూల ఫలాలు లభిస్తాయి. పనులు సమయానుసారంగా వెనకబడుతూ ఉంటాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. విద్యార్థులకు శ్రమకు తగిన ఫలమ్ లభించక పోవుట. ఉన్నత విద్య పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. వృత్తి మరియు వ్యవహారము మందగించుట.

 

రాహువు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు రాహువు ప్రతికూలుడు. అనుకోని మార్పులు, ఉన్నత అధికారుల ద్వారా సమస్యలు, పనులు మందగించుట, అదృష్టం కలిసి రాకపోవుట, స్థాన చలనము, అనారోగ్య సమస్యలు, భ్రాతృ విరోధము లేదా మనస్పర్థలు, స్వల్ప ప్రమాదాలు, కలుషిత ఆహారం భుజించడం ద్వారా ఎదురగు సమస్యలు. ఆర్ధిక మోసాలు. చెడు వ్యసనము లందు శ్రద్ధ. గౌరవ మర్యాదలు క్షీణించుట. ఎలర్జీ సంబంధిత సమస్యలు. ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలాలు ఉంటాయి.

 

కన్య:

కన్యా రాశి వారికి ఈ సంవత్సరంలో శుభ ఫలాలు అధికంగా లభిస్తాయి. వత్సరాంతం వరకు గురు మరియు శని భ గోచారం అనుకూలముగా ఉండుట వలన శుభ ఫలాలు అధికంగా లభించు సూచనలున్నాయి.

 

గురు గోచారము:

గోచార రీత్యా వత్సరాంతం వరకు గురు భ శుభుడు. స్థిరాస్తుల పరంగా లాభము, తపోలాభము, ఉపాసనలు సిద్ధించు సమయం, కుల వృత్తు లందు చక్కని రాణింపు. చక్కని కార్యసిద్ధి. తలపెట్టిన పనులందు అనుకూలత. నూతన  ఉద్యోగ అవకాశాలు. పదోన్నతులకు అనుకూలమైన సమయము. దైవ చింతన, అన్ని విధాలుగా ఆహ్లాదకరమైన గృహ వాతావరణం. సంతాన పరంగా అనుకూలత. వివాహ ప్రయత్నము లందు అనుకూలత. విద్యార్థులకు అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.


శని గోచారము:
వత్సరాంతం వరకు కుంభ రాశిలో శుభ ఫలాలు లభిస్తాయి. ధన లాభము, ధాన్య సమృద్ధి, గృహ నిర్మాణ అవకాశాలు, బంధుజన సంతోషము, చక్కని కార్య సిద్ధి, తలపెట్టిన పనులు సునాయాసంగా పూర్తిచేయ గలుగుట, వృత్తి మరియు వ్యాపార పరంగా కార్య విజయం, శత్రువులపై విజయము. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట.

 

రాహువు గోచారము:

ఎలర్జీ లకు చెందిన చిక్కులు. అనుకోని ఒడుదుడుకులు. భాగస్వామ్య వ్యవహారము లందు ప్రతికూలతలు. ఉదర మరియు నేత్ర సంబంధిత సమస్యలు, ఊహించని మార్పులు, అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోవుట. కుటుంబ కలహాలు. బంధు మిత్ర విరోధము.

 

తుల:

తులా రాశిలో జన్మించిన వారు ప్రతికూల ఫలాలు అధికంగా ఉంటాయి.

 

గురు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు అష్టమ స్థానమున గురు భ ప్రతికూలుడు. గృహ సంబంధ సమస్యలు, మాతృ సంబంధమైన అనారోగ్య చింత, రాజ భయము, పై అధికారులతో విభేదాలు, అనారోగ్య సమస్యలు, హార్మోనులు మరియు మధుమేహ సంబంధిత సమస్యలు ఎదుర్కొను వారికి అధిక సమస్యలు, కోపము మరియు చిరాకు, ఊహించని అవరోధాలు, అగ్ని ప్రమాదాలు, చొరభయం, ఉద్యోగ మరియు వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. వృత్తి పరమైన చికాకులు అధికమగుట ఇత్యాది ప్రతికూల ఫలాలు పొందగలరు.

 

శని గోచారము:
వత్సరాంతం వరకు పఞ్చమ స్థానమున శని భ ప్రతికూలుడు. పెట్టుబడులు నిలచిపోవుట, ఊహించని ఖర్చులు, అధిక ధన వ్యయం, ప్రమాదాలు, తగాదాలు, వివాహ ప్రయత్నములందు అవరోధాలు, వివాహ ప్రయత్నాలు వెనకబడుట, మానసిక చింత, సంతాన ప్రయత్నాలందు ప్రతికూలతలు, జీర్ణకోశ మరియు శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు, మిత్ర భేదము. అధిక శ్రమ. విద్యార్థులకు పరీక్షలందు అనుకున్నంతగా ఫలితాలు లభించక పోవుట.

 

రాహువు గోచారము:

పుణ్య కార్యాచరణ, సత్కాలక్షేపము, ధన ధాన్య ప్రాప్తి, చక్కని కార్య సిద్ధి, ఇష్ట కార్య సిద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెంపొందుట, శత్రువులపై విజయము, అలంకార ప్రాప్తి, సభా గౌరవము. పదోన్నతులు, రాజ ద్వారమున కార్య సిద్ధి.

 

వృశ్చిక:

వృశ్చిక రాశి వారు మిశ్రమ మరియు ప్రతికూల ఫలాలు పొందువారగు సూచనలున్నాయి.

 

గురు గోచారము:

మే నెల మొదలు వత్సరాంతం వరకు సప్తమ స్థానమున గురు శుభుడు. చక్కని కార్యసిద్ధి. శారీరిక సౌఖ్యం, ఆరోగ్యం, సంకల్ప కార్యసిద్ధి, అధిక ధన లాభం, విద్యార్థి మరియు వ్యాపారులకు శుభ ఫలితాలు. వివాహ ప్రయత్నము లందు అనుకూలత. సంపూర్ణ ఆనందం. మానసిక ఉల్లాసం. పుత్ర లాభము. సంతానానికి అనుకూలత.

 

శని గోచారం:

వత్సరాంతం వరకు అర్ధాష్టమ శని భ ప్రతికూలుడు. అనారోగ్యము, పనులు మందగించుట, వృత్తి మరియు వ్యాపారము లందు స్తబ్దత, శ్రమకు తగిన ఫలము మరియు గుర్తింపు లభించక పోవుట, కీర్తి నష్టము, ఉద్యోగ భంగ యోగాలు. విద్యార్థులకు తగిన రీతిలో ఫలమ్ లభించక పోవుట. ఉన్నత విద్య పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. కీళ్ళ సంబంధిత సమస్యలు. మాతృ సంబంధమైన అనారోగ్యము.

 

రాహు గోచారము:

ఆలోచనలు వక్రించుట, పాప కార్యాసక్తి, అనుమానం మరియు భయం, స్వీయ నమ్మకం తగ్గుట, మానసిక ఆందోళన, శ్వాసకోశ మరియు జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు, విద్యార్థులకు పరీక్షలందు తగిన విధంగా ఫలితం లభించక పోవుట. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు సమస్యలను సృష్టించు సూచనలున్నాయి.

 

ధనుస్సు:

ధనుస్సు రాశి వారు ఈ సంవత్సరం శుభ ఫలాలు అధికంగాను మరియు మిశ్రమ ఫలాలు కొంతవరకు పొందు వారగుదురు.

 

గురు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు షష్ఠ గురు భ ప్రతికూలుడు. ఉద్యోగ మరియు వృత్తి మార్పిడి. అనూహ్య ఆపద, రాజదండన భయం, చొరభయం, సన్నిహితులు మరియు బంధు మిత్రులతో విరోధము మరియు మనస్పర్థలు. కుటుంబ కలహాలు. ఆస్తులకు చెందిన వివాదాలు. సంతానముతో విభేదము. అనారోగ్యము. సహా ఉద్యోగులు మరియు ఉన్నతాధికారులతో విభేదాలు. విద్యార్థి మరియు వ్యాపార వర్గాల వారికి ప్రతికూల ఫలాలు. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట.

 

శని గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు తృతీయ స్థానమున శని భ శుభుడు. చక్కని కార్య సిద్ధి. శ్రమకు తగిన గుర్తింపు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట. కీర్తి మరియు ధన లాభము. ప్రయాణాలు లాభించుట. పదోన్నతులు. విద్యార్థి మరియు వ్యాపార వర్గాల వారికి అనుకూల ఫలితాలు. భ్రాతృ సంబంధిత ప్రతికూలతలు. సర్వత్రా ఆనందదాయకం.

 

రాహువు గోచారము:

అక్టోబర్ వరకు పఞ్చమ స్థానమున మరియు అటుపిమ్మట వత్సరాంతం వరకు చతుర్థ స్థానమున రాహువు ప్రతికూలుడు. అక్టోబర్ వరకు - మానసిక ఒత్తిడులు అధికంగా ఉంటాయి. చంచలమైన మనస్సు, ఆలోచనలు తరచు మారుతూ ఉంటాయి. పాప కార్యాసక్తి, సంతాన పరమైన సమస్యలు, శత్రు పీడ, శ్వాసకోశ సంబంధిత చిక్కులు, అనవసరమైన ఆవేశము అధికము, అనాలోచితంగా నిర్ణయాలు తీసుకొనుట. విద్యార్థులకు ప్రతికూల ఫలాలు. పోటీ పరీక్షల పరంగా ఇబ్బందులు అధికం. అక్టోబర్ నుండి – అనుకోని ఒడుదుడుకులు. అవకాశాలు చివరి క్షణంలో చేజారిపోవుట. కార్య విఘ్నము, యంత్రముల ద్వారా ప్రమాదాలు, ఆస్తుల లావాదేవీలందు ప్రతికూలతలు, దుష్టులతో కలహం శారీరిక శ్రమ, సమస్యను త్వరిత గతిన పరిష్కరించే మార్గంలో ఎదురగు ప్రతికూలతలు.

 

మకరము:

మకర రాశి వారికి వత్సరాంతం వరకు కూడా ప్రతికూల ఫలాలు లభిస్తాయి.

 

గురు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు పఞ్చమ స్థానమున గురు భ శుభుడు. దైవానుగ్రహము, ఉపాసనలు సిద్ధించుట, ఆధ్యాత్మిక చింతన పెంపొందుట. ధన మరియు వస్తు లాభము. ఇష్టకార్య సిద్ధి. తలపెట్టిన పనులు విజయవంతంగా ముగియుట. కీర్తి మరియు ధన లాభము. పదోన్నతులు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట. విద్యార్థి మరియు వ్యాపార వర్గాల వారికి శుభ ఫలితాలు. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించుట. గృహము నందు శుభ కార్యములు. సంతానాభివృద్ధి. వారికి ధన లాభము. ఆస్తుల ద్వారా లాభము.

 

శని సంచారం:

వత్సరాంతం వరకు కూడా శని ప్రతికూలుడు. గౌరవ మరియు కీర్తి నాశనము, ధన హాని, వృధా ఖర్చులు, ధన సంపత్తి కరిగిపోవుట, పెట్టుబడులు నిలిచి పోవుట, రావలసిన ధనం సమయానికి అందకపోవుట. బంధువులు మరియు సన్నిహితులతో విభేదాలు, అనవసర దూషణలు వినవలసి వస్తుంది. విద్యార్థులకు చదువు పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుట. వ్యాపారులకు ప్రతికూలతలు. కుటుంబ కలహాలు. అనారోగ్యము. నేత్ర సంబంధ సమస్యలు. స్వల్ప ప్రమాదాలు.

 

రాహువు గోచారము:

సర్వ కార్యసిద్ధి, సజ్జన సాంగత్యము, అనూహ్య ధన ప్రాప్తి, ఆరోగ్యం, సుఖం.

 

కుంభము:

కుంభ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరంలో ప్రతికూల మరియు స్వల్ప మిశ్రమ ఫలాలు లభిస్తాయి.

 

గురు గోచారం:

వత్సరాంతం వరకు గురు భ ప్రతికూలుడు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు, స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు స్వల్ప శ్రమతో విజయవంతమగుట. వ్యవహారము లందు ప్రతికూలతలు. స్థాన చలనము, ధన నష్టము, విద్యార్థులకు మరియు వ్యాపారులకు ప్రతికూల సమయం. విద్యార్థులకు ఉన్న విద్య యందు శ్రద్ధ కులుకుతుంది. కాని ఏలినాటి శని వలన శ్రద్ధ క్రమంగా తగ్గుట. మీ ద్వారా మీ అన్నదమ్ములకు లాభము చేకూరుట. అనారోగ్య పరమైన సమస్యలు. మాతృ సంబంధమైన అనారోగ్యము.

 

శని గోచారం:

వత్సరాంతం వరకు జన్మ శని. శారీరిక శ్రమ, అనారోగ్యము, తేజస్సు క్షీణించుట, మానసిక చింత అధికం, పనులు కాకపోవుట. అధిక శ్రమతో కూడిన ఫలాలు. సందర్భము లందు అధిక శ్రమ మరియు స్వల్ప ఫలం, కీళ్ళు చర్మ మరియు జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు. వాత సంబంధిత సమస్యలు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట. పెట్టుబడులందు లాభాలు మందగించుట. సోమరితనము.

 

రాహువు గోచారము:

వత్సరాంతం వరకు తృతీయ స్థానమున రాహువు శుభుడు. చక్కని కార్యసిద్ధి, తలపెట్టిన పనులు సునాయాసంగా సాధించ గలుగుట, ఆదాయము పెరుగుట, అధిక ధన లాభము. పదోన్నతులు, వ్యాపారులకు అనుకూల సమయము. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలించుట. సజ్జన సాంగత్యము. గొంతుకు చెందిన సమస్యలు. సర్వత్రా శుభ ఫలాలు. అక్టోబర్ మొదలు – దుష్టులతో అకారణ కలహాలు. ఆర్ధిక మోసాలు. ఆర్ధిక లావాదేవీలందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒడుదుడుకులతో సాగు ఆర్థికాభివృద్ధి. స్పెక్యులేటివ్ పెట్టుబడులందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ధన మరియు వస్తు నష్టము. దుర్బలత్వం, తేజో క్షీణత.

 

 

మీనము:

మీన రాశి వారికి స్వల్ప శుభ మరియు ప్రతికూల ఫలాలను సూచించు చున్నది.

 

గురు గోచారం:

వత్సరాంతం వరకు సంచరించు గురు భ ప్రతికూలుడు. పట్టుదల సడలింపు, అనూహ్య ప్రమాదాలు, దరిద్రము, వ్యవహార నాశనము, బంధు విరోధము, శారీరిక శ్రమ, చెవి, ముక్కు మరియు గొంతుకు చెందిన సమస్యలు, థైరాయిడ్ సమస్యలు. విద్యార్థి మరియు వ్యాపారులకు ప్రతికూల ఫలాలు. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక పోవుట.

 

శని గోచారం:

ఏలినాటి శని. అధిక ధన వ్యయము. వృధా ఖర్చులు. పెట్టుబడులందు నష్టాలు. ఊహించని ఖర్చులు. సమయానుసారంగా ధనం ఖర్చై పోతుంది. వివాదాలు, పరస్పర దూషణలు. అనవసరంగా దూషించే వారి సంఖ్యా అధికమౌతుంది. విచారము. అపకీర్తి. వృధా సంచారము. శారీరిక శ్రమ. ఉద్యోగ భంగము. క్రొత్త మరియు భారీ పెట్టుబడులు చేయునపుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇట్టి పెట్టుబడులు నిలిచి పోవుట మరియు వివాదాలు అధికమగు సూచనలున్నాయి. మిత్రులు, సంబంధీకులు మరియు సన్నిహితుల సంబంధాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. విరోధము మరియు విభేదాలు అధికమగు సూచనలున్నాయి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగి పోతాయి. వివాదాలు ప్రారంభమౌతాయి. సంయమనాన్ని పాఠించాలి. కొన్ని అనుకూల ఫలాలు కూడా లభిస్తాయి. అట్టి ఫలాలను చూసి పొంగిపోరాదు. అవే కష్టాలుగా మారే సూచనలు ఉంటాయి. అత్యుత్సాహం పనికిరాదు.

 

రాహువు గోచారము:

దుర్బలత్వం, తేజో క్షీణత. కార్య విఘ్నము, భాగస్వాములతో విభేదాలు, శత్రు వృద్ధి, జ్వర సంబంధమైన బాధలు. ఊహించని ఒడుదుడుకులు. అవకాశాలు చేజారిపోవుట. పొగాకు ఇత్యాది వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి.

 

గోచార రీత్యా ప్రతికూలంగా ఉన్న గ్రహాలకు చేసుకోవాల్సిన శాంతుల గూర్చి సంప్రదించ గలరు.

 


నమిలికొండ విశ్వేశ్వర శర్మ, సిద్ధాంతి

శ్రీ క్రోధి ఉగాది 09.04.2024

 

 

||శుభం భూయాత్||